BİLGİ EDİNME BAŞVURU FORMU

MAKSTONE İŞİTME ÜRÜNLERİ PERAKENDE SATIŞ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ (Makstone) olarak başta temel hak ve özgürlüklerin korunması olmak üzere özel hayata ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması, korunması ve etik değerlere saygı öncelikli prensiplerimiz arasında yer almaktadır. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi veri sahiplerine kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanımaktadır. Şirketimiz Veri Sorumlusu olarak İlgili Kişilerin bu haklarını kullanmalarını sağlamak ve KVKK’nın 10. maddesinde yer alan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla işbu bilgi edinme başvuru formunu hazırlamıştır. KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, MAKSTONE A.Ş.'ye başvurarak ve ekte yer alan formu doldurarak aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz:

  a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenebilirsiniz,
  b) Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz,
  c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilirsiniz,
  d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenebilirsiniz,
  e) Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteyebilirsiniz,
  f) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar MAKSTONE A.Ş. çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteyebilirsiniz,
  g) (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin bildirilmesini isteyebilirsiniz,
  h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilirsiniz
  i) Kişisel verilerinizin KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz. KVKK’nın 13. maddesi uyarınca, veri sahipleri Şirketimize yapacakları başvurularda taleplerini yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) belirleyeceği diğer yöntemlerle iletmelidirler. Bu kapsamda, Şirketimize yapılacak başvurular, işbu form doldurulduktan sonra bir çıktısı alınarak aşağıdaki dört yöntemden biri tercih edilerek tarafımıza ücretsiz olarak iletilebilir.

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, MAKSTONE A.Ş. ye başvurarak ve ekte yer alan formu doldurarak aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz:

Veri Sahibi Basvuru Formu

No.

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Yapılması Gereken

1

Veri sahibinin Şirketimize gelerek şahsen başvuru yapması ile (veri sahibinin kimliğini tevsik edici belgeleri yanına bulundurması zorunludur)

Söğütlüçeşme Cad. No. 102 Kadıköy/İSTANBUL

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

2

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı “Güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla

makstone@hs02.kep.tr

E-posta’nın konusu “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” olmalıdır.

3

Veri sahibi başvuru formu

info@maxtone.com.tr

Veri Sahibi Basvuru Formu

Üçüncü kişilerin veri sahipleri adına KVKK m. 11’de düzenlenen bilgi alma hakkını kullanmaları mümkün değildir. Veri sahibinin kendisi dışında bir kişiye ilişkin kişisel verilerle ilgili talepte bulunması için konuya ilişkin olarak veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekaletnamenin ıslak imzalı ve noter onaylı aslı ibraz edilmelidir. İlgili Kişiler’in talep ettiği işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK m. 13/2 uyarınca talebin niteliğine göre talebinizin Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız KVKK m. 13 uyarınca yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

Maximum Görünmezlik

Şaşırtıcı derecede küçük boyutlar

Keşfet

Maximum Bağlantı

İşitme cihazlarınızla hayata bağlanın

Keşfet

Maximum
Şarj

Bu rahatlığı siz de yaşayın

Keşfet

Maximum
Hesaplı

Her cebe uygun çözüm

Keşfet
Gürüntüde anlama testi
Gürültüde anlamanızı test edin
Test Et
Ücretsiz Randevu Alın
Ücretsiz Randevu alın
Uzmanımız işitme testinizi yorumlasın
Uzmanımız İşitme
Testinizi Yorumlasın
Sgk katkısı ile işitme cihazı nasıl alınır
SGK Katkısı ile
işitme cihazı nasıl alınır?
İncele
Size en yakın maxtone
Size En yakın Maxtone
Bul
En yakın Maxtone Size en yakın maxtone şubesi Whatsapp destek hattı